Terms & Conditions


Definities

1. Stichting Talent And Dreams: Stichting Talent And Dreams, gevestigd te Haarlem onder KvK nr. 34280570. 2. Klant: degene met wie Stichting Talent And Dreams een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Stichting Talent And Dreams en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stichting Talent And Dreams.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen


 1. Alle prijzen die Stichting Talent And Dreams hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Stichting Talent And Dreams hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stichting Talent And Dreams te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Stichting Talent And Dreams vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stichting Talent And Dreams, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Stichting Talent And Dreams een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Stichting Talent And Dreams is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Stichting Talent And Dreams de klant tijdig te laten

  weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Stichting Talent And Dreams heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stichting Talent And Dreams prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stichting Talent And Dreams op te zeggen indien hij niet

  akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen


 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stichting Talent And Dreams gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stichting Talent And Dreams.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting Talent And Dreams zijn verplichtingen opschorten totdat de klant

  aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Stichting Talent And Dreams op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting Talent And Dreams, dan is

  hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting Talent And Dreams te betalen.


OpschortingsrechtTenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting Talent And Dreams te verrekenen met een vordering op Stichting Talent And Dreams.

Verzekering


 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Stichting Talent And Dreams die bij de klant aanwezig zijn
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Stichting Talent And Dreams de polis van deze verzekeringen ter inzage.
GarantieWanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting Talent And Dreams enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
 1. Stichting Talent And Dreams voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Stichting Talent And Dreams heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stichting Talent And Dreams tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stichting Talent And Dreams tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant


 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Stichting Talent And Dreams.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

  anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stichting Talent And Dreams de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Stichting Talent And Dreams redelijkerwijs verlangde

  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
VrijwaringDe klant vrijwaart Stichting Talent And Dreams tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stichting Talent And Dreams geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Stichting Talent And Dreams geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst


 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stichting Talent And Dreams daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. Consumenten dienen Stichting Talent And Dreams uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Stichting Talent And Dreams in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stichting

  Talent And Dreams gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling


 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting Talent And Dreams.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting Talent And Dreams ook

  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Stichting Talent And Dreams een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting Talent And Dreams

verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Stichting Talent And Dreams


 1. Stichting Talent And Dreams is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Stichting Talent And Dreams aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Stichting Talent And Dreams is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Stichting Talent And Dreams aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
VervaltermijnElk recht van de klant op schadevergoeding van Stichting Talent And Dreams vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding


 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting Talent And Dreams toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting Talent And Dreams niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting Talent And Dreams in verzuim is.
 3. Stichting Talent And Dreams heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting Talent And Dreams

  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting Talent
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting Talent And Dreams in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting Talent And Dreams

  kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting Talent And Dreams onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Stichting Talent And Dreams kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stichting Talent And Dreams 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting Talent And Dreams er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Stichting Talent And Dreams is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden


 1. Stichting Talent And Dreams is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting Talent And Dreams zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.
Overgang van rechten


 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting Talent And Dreams.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting Talent And Dreams bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Talent And Dreams is gevestigd / praktijk houdt /

  kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 september 2021.Lois Notebaart
Spiegelgracht 19
1017JP
info@haarlemoverdrijft.nl
BTW NL043355638B01
KvK 70886881